SBG Algemeen

Stichting Buurtbeheer Genderbeemd.

SBG stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de verhoging van het woongenot en de veiligheid (verbetering van de leefbaarheid) in de Genderbeemd in de ruimste zin des woords.
Dit doet zij door:

  • Inventarisatie van in de buurt levende belangen en opvattingen.
  • Ondersteuning van bewonersinitiatieven, die gericht zijn op het doel van de stichting.
  • Versterken van samenwerking en afstemming tussen op de buurt gerichte groeperingen en instellingen.
  • Uitdragen van de buurtbelangen.
  • Gewenste oplossingen voor gesignaleerde problemen trachten te realiseren.

Hiervoor zijn de volgende vier werkgroepen in het leven geroepen:

Woonomgeving

Doelstelling van de werkgroep is het bevorderen/verbeteren, respectievelijk in stand houden van de leefbaarheid en het woongenot in de buurt. Zij gaat na wat onder de bewoners van de buurt leeft op dit gebied en werkt voor dit doel samen met o.a. gemeentelijke instanties.

Veilig wonen

Deze werkgroep stelt zich ten doel criminaliteit en vandalisme in de buurt terug te dringen en de buurtbewoners daarin een actieve rol te laten spelen.

Genderbeemd Duurzaam

Het doel is om onze buurt duurzamer te maken. Iedereen merkt langzamerhand dat duurzaamheid belangrijk is. Maar wat is er mogelijk en wat kunnen we doen?
Het doel van de werkgroep is om niet alleen uit idealisme maar ook met realisme te kijken naar de mogelijkheden.

Verkeer

De werkgroep heeft tot doel het bevorderen van de toegankelijkheid tot en de verkeersveiligheid in en rond de buurt Genderbeemd. Zij tracht dit te doen door na te gaan wat er op verkeersgebied leeft in de buurt, knelpunten en onveilige situaties te signaleren en verbeteringen voor te stellen bij de bevoegde gemeentelijke belangen.

Communicatie

De werkgroep communicatie verzorgt de berichtgeving van de stichting naar de buurtbewoners via 

  • Het verspreiden van een informatiebulletin , dat vier maal per jaar op alle adressen in de buurt bezorgd wordt.
  • Het verzorgen van deze website, waarop het ook mogelijk is urgente informatie snel te verstrekken
  • Het bijhouden van een Facebookpagina (@SBGenderbeemd)

Meldingen die door buurtbewoners worden gedaan op Facebook of Nextdoor, worden doorgegeven naar het bestuur van de S.B.G., evenals meldingen van de gemeente (staatscourant etc.)